current

Current affairs [16-07-2023] (tamil medium)

Today we have given the Current affairs test for the tnpsc exam preparation students. it is easy to attend the online tests with your confidentiality. share with your friends to attend the test to get a good score in the tnpsc exams. today test  is given below

8

current affairs test (16-07-2023) tamil medium

1 / 10

சர்வதேச ஆர்கானிக் ஐஹோத்சவ்-2023 எந்த நகரம் நடத்தப்படுகிறது?

2 / 10

எந்த நிறுவனம் ‘இ-அப்பீல் ஸ்கீம் 2023’ ஐ அறிமுகப்படுத்தியது?

3 / 10

’22வது SCO உச்சி மாநாட்டை’ நடத்தும் நாடு எது?

4 / 10

சமீபத்தில் காலமான இயன் ஹேக்கிங் எந்தத் தொழிலுடன் தொடர்புடையவர்?

5 / 10

ரஷ்ய உளவாளி என்று சந்தேகிக்கப்படும் ஹ்வால்டிமிர் என்றால் என்ன?

6 / 10

‘ரெசெப் தையிப் எர்டோகன்’ எந்த நாட்டின் அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்?

7 / 10

’75வது ஐ.நா. அமைதிப்படை தினத்தின்’ கருப்பொருள் என்ன?

8 / 10

‘குளோபல் கன்டெய்னர் போர்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்டெக்ஸ் (CPPI) 2022’ல் இந்திய துறைமுகங்களில் முதலிடம் பிடித்த இந்திய துறைமுகம் எது?

9 / 10

PRL மேம்பட்ட ரேடியல்-வேக அபு-ஸ்கை தேடல் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் (PARAS) தொலைநோக்கி எந்த இடத்தில் உள்ளது?

10 / 10

எந்த மாநிலம்/யூடி ‘சோலார் சிட்டி திட்டம்’ தொடங்கப்பட்டது?

User NameScore
Guest30%
Guest30%
Unknown20%
Guest10%
Guest30%
Ahmed Ansari0%
Sivakumar30%
Guest20%
19

current affairs test (24-07-2023) English medium

1 / 10

Which is identified to be the main cause for the tragic train accident in Odisha’s Balasore?

2 / 10

‘Avutometinib and Defactinib Combination’, which was seen in the news, is proved effective in blocking which disease?

4 / 10

Osimertinib is a new drug capable of cutting the risk of death from which disease?

5 / 10

Amchang Wildlife Sanctuary is located in which state/UT?

6 / 10

‘Geshe Langri Thangpa’ is an important figure in which religion?

7 / 10

‘Black-veined white butterfly’ was recently spotted in which city?

8 / 10

Which state/UT hosted the ‘Lavender Festival’?

9 / 10

What is the expansion of ‘ESM’ set up by Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE)?

10 / 10

As of June 2023, Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act required which institutions to be registered under it?

31

current affairs test (24-07-2023) tamil medium

1 / 10

ஒடிசாவின் பாலசோரில் நடந்த சோகமான ரயில் விபத்துக்கு முக்கிய காரணம் எது?

2 / 10

செய்திகளில் காணப்பட்ட ‘Avutometinib மற்றும் Defactinib கலவை’ எந்த நோயைத் தடுப்பதில் பயனுள்ளதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது?

3 / 10

ஸ்ட்ராபெரி நிலவு எந்த மாதத்தின் முழு நிலவு?

4 / 10

ஒசிமெர்டினிப் என்பது எந்த நோயினால் ஏற்படும் மரண அபாயத்தைக் குறைக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு புதிய மருந்து?

5 / 10

அம்சாங் வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலம்/யூடியில் அமைந்துள்ளது?

6 / 10

‘கெஷே லாங்ரி தங்க்பா’ எந்த மதத்தில் முக்கியமானவர்?

7 / 10

‘கருப்பு நரம்புகள் கொண்ட வெள்ளை வண்ணத்துப்பூச்சி’ சமீபத்தில் எந்த நகரத்தில் காணப்பட்டது?

8 / 10

லாவெண்டர் திருவிழாவை நடத்திய மாநிலம்/யூடி எது?

9 / 10

See also  Current affairs [17-07-2023] (english medium)

பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் (பிஎஸ்இ) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் (என்எஸ்இ) ஆகியவற்றால் அமைக்கப்பட்ட ‘இஎஸ்எம்’ விரிவாக்கம் என்ன?

10 / 10

ஜூன் 2023 நிலவரப்படி, மருத்துவ நிறுவனங்கள் (பதிவு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டத்தின் கீழ் எந்த நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்?

12

current affairs test (23-07-2023) English medium

1 / 10

Which city is the headquarters of Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)?

2 / 10

What is the name of tariff levied on imported goods to offset subsidies given to producers of the goods in exporting country?

3 / 10

Which country hosted the ‘Shangri-La Dialogue’ in 2023?

4 / 10

Which institution released a report titled ‘Derailment in Indian Railways’?

5 / 10

Which country won the Men’s Junior Asia Cup 2023 title?

6 / 10

Which neighbouring country recorded an annual inflation rate of 37.97% in May 2023?

7 / 10

The United States signed a trade deal with which country, and was warned by China?

8 / 10

Which country signed a deal to export hydropower to Bangladesh through Indian Territory?

9 / 10

Which state launched a state-wide 15-day mega registration drive for MSMES?

10 / 10

What was the Goods & Services Tax (GST) revenue collected in the month of May 2023?

0

current affairs test (23-07-2023) tamil medium

You need to add questions

6

current affairs test (22-07-2023) English medium

1 / 10

Which state announces free electricity up to 100 units for all households?

2 / 10

Which city has successfully tested Medication Delivery via Drones with collision avoidance technology and real-time monitoring?

3 / 10

As per NSO data, what is India’s GDP growth in the January to March 2023 quarter?

4 / 10

Which country has developed new class of 3D-printed alloys that removed the need for aluminium and vanadium?

5 / 10

Which institution released the ‘Draft Master Directions on Cyber Resilience and Digital Payment Security Controls for PSOs’?

6 / 10

Which state/UT inaugurated the ‘Shiva Srishti’ theme park?

7 / 10

Which Union Ministry is implementing ‘Vigyan Jyoti’ Initiative?

8 / 10

Which country approved a Law to Tackle Loneliness and Social Isolation?

9 / 10

Which country recently passed the Patriotic Bill that prohibits criticism of the government prior to elections?

10 / 10

Which country has significantly enhanced safety of the world’s most powerful explosive-CL-20?

Leave a Reply

error: Content is protected !!