Current

Current affairs [14-03-2023] (tamil medium)

online test

Today we have given the Current affairs test for the tnpsc exam preparation students. it is easy to attend the online tests with your confidentiality. share with your friends to attend the test to get a good score in the tnpsc exams. today test  is given below

31

current affairs test (14-03-2023) tamil medium

tail spin

1 / 10

‘இந்திய சர்வதேச கடல் உணவு கண்காட்சி’ எந்த நகரம் நடத்தப்படுகிறது?

2 / 10

செய்திகளில் காணப்பட்ட அக்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் பிரியங்கா கோஸ்வாமி எந்த விளையாட்டு விளையாடுகிறார்கள்?

3 / 10

இரண்டாவது முன்கூட்டிய மதிப்பீடுகளின்படி, 2022-23 விவசாய ஆண்டில் மதிப்பிடப்பட்ட உணவு தானிய உற்பத்தி என்ன?

4 / 10

இந்தியாவில் MQ-9B ட்ரோன் என்ஜின்களுக்கான பராமரிப்பு மற்றும் மாற்றியமைக்கும் ஆதரவை வழங்கும் நிறுவனம் எது?

5 / 10

எந்த நாட்டுடன் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு, காலநிலை நடவடிக்கை மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் ஒத்துழைக்க இந்தியா ஒப்புக்கொண்டது?

6 / 10

லட்சுமி பந்தர் என்பது எந்த மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசத்தால் செயல்படுத்தப்படும் திட்டம்?

7 / 10

‘ஹார்பிங்கர் 2023’ என்பது எந்த நிறுவனத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட உலகளாவிய ஹேக்கத்தான்?

8 / 10

எந்த மாநிலம்/யூடியில் பெண்கள் பனி கிரிக்கெட் போட்டியை இந்திய ராணுவம் ஏற்பாடு செய்தது?

9 / 10

குளோபல் டெக் உச்சிமாநாடு (ஜிடிஎஸ்) 2023 இன் ஹோஸ்ட் எது?

10 / 10

இந்தியாவின் மூலதன கொள்முதல் பட்ஜெட்டில் உள்நாட்டுத் தொழிலுக்கு எவ்வளவு சதவீதம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது?

User NameScore
Guest10%
Sheela40%
Guest20%
Guest40%
Guest30%
Guest20%
Guest0%
Sarath10%
Guest10%
Arun Kumar u10%
Helo30%
Tam20%
Guest0%
Guest100%
Guest10%
Guest0%
Guest10%
Guest30%
Guest10%
R10%
Guest20%
Guest40%
Guest0%
Guest60%
1430%
Guest20%
Guest30%
Guest40%
My rai10%
K.uma maheswari0%
Surender20%
28

current affairs test (24-07-2023) English medium

tail spin

2 / 10

‘Avutometinib and Defactinib Combination’, which was seen in the news, is proved effective in blocking which disease?

3 / 10

Strawberry Moon is the full moon of which month?

4 / 10

Osimertinib is a new drug capable of cutting the risk of death from which disease?

5 / 10

Amchang Wildlife Sanctuary is located in which state/UT?

6 / 10

‘Geshe Langri Thangpa’ is an important figure in which religion?

7 / 10

‘Black-veined white butterfly’ was recently spotted in which city?

8 / 10

Which state/UT hosted the ‘Lavender Festival’?

9 / 10

What is the expansion of ‘ESM’ set up by Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE)?

10 / 10

As of June 2023, Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act required which institutions to be registered under it?

54

current affairs test (24-07-2023) tamil medium

tail spin

1 / 10

ஒடிசாவின் பாலசோரில் நடந்த சோகமான ரயில் விபத்துக்கு முக்கிய காரணம் எது?

2 / 10

செய்திகளில் காணப்பட்ட ‘Avutometinib மற்றும் Defactinib கலவை’ எந்த நோயைத் தடுப்பதில் பயனுள்ளதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது?

3 / 10

ஸ்ட்ராபெரி நிலவு எந்த மாதத்தின் முழு நிலவு?

4 / 10

ஒசிமெர்டினிப் என்பது எந்த நோயினால் ஏற்படும் மரண அபாயத்தைக் குறைக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு புதிய மருந்து?

5 / 10

அம்சாங் வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலம்/யூடியில் அமைந்துள்ளது?

7 / 10

‘கருப்பு நரம்புகள் கொண்ட வெள்ளை வண்ணத்துப்பூச்சி’ சமீபத்தில் எந்த நகரத்தில் காணப்பட்டது?

8 / 10

லாவெண்டர் திருவிழாவை நடத்திய மாநிலம்/யூடி எது?

9 / 10

பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் (பிஎஸ்இ) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் (என்எஸ்இ) ஆகியவற்றால் அமைக்கப்பட்ட ‘இஎஸ்எம்’ விரிவாக்கம் என்ன?

10 / 10

ஜூன் 2023 நிலவரப்படி, மருத்துவ நிறுவனங்கள் (பதிவு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டத்தின் கீழ் எந்த நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்?

15

current affairs test (23-07-2023) English medium

tail spin

1 / 10

Which city is the headquarters of Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)?

2 / 10

What is the name of tariff levied on imported goods to offset subsidies given to producers of the goods in exporting country?

3 / 10

Which country hosted the ‘Shangri-La Dialogue’ in 2023?

4 / 10

Which institution released a report titled ‘Derailment in Indian Railways’?

5 / 10

Which country won the Men’s Junior Asia Cup 2023 title?

6 / 10

Which neighbouring country recorded an annual inflation rate of 37.97% in May 2023?

7 / 10

The United States signed a trade deal with which country, and was warned by China?

8 / 10

Which country signed a deal to export hydropower to Bangladesh through Indian Territory?

9 / 10

Which state launched a state-wide 15-day mega registration drive for MSMES?

0

current affairs test (23-07-2023) tamil medium

You need to add questions

8

current affairs test (22-07-2023) English medium

tail spin

1 / 10

Which state announces free electricity up to 100 units for all households?

2 / 10

Which city has successfully tested Medication Delivery via Drones with collision avoidance technology and real-time monitoring?

3 / 10

As per NSO data, what is India’s GDP growth in the January to March 2023 quarter?

4 / 10

Which country has developed new class of 3D-printed alloys that removed the need for aluminium and vanadium?

5 / 10

Which institution released the ‘Draft Master Directions on Cyber Resilience and Digital Payment Security Controls for PSOs’?

6 / 10

Which state/UT inaugurated the ‘Shiva Srishti’ theme park?

7 / 10

Which Union Ministry is implementing ‘Vigyan Jyoti’ Initiative?

8 / 10

Which country approved a Law to Tackle Loneliness and Social Isolation?

9 / 10

Which country recently passed the Patriotic Bill that prohibits criticism of the government prior to elections?

10 / 10

Which country has significantly enhanced safety of the world’s most powerful explosive-CL-20?

Leave a Reply

error: Content is protected !!